Lejeret

Lejeret

Erhvervslejeaftaler:

Ved erhvervslejeforhold har udlejer og lejer som udgangspunkt frihed til at aftale, hvad de vil. Men hvis de intet har aftalt, bestemmes udlejers og lejers rettigheder og forpligtelser af reglerne i erhvervslejeloven. Loven indeholder også enkelte bestemmelser, der ikke kan fraviges ved aftale. Så når du skal indgå et erhvervslejemål, har både erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven stor betydning.
Når du skal til at indgå en ny erhvervslejekontrakt, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i lejekontraktens bestemmelser og konsekvenserne af disse – både på kort og på lang sigt. Det samme gælder, hvis du har en bestående erhvervslejekontrakt, der skal genforhandles.

Hvis den aftalte leje for et erhvervslejemål er for høj eller lav, er der mulighed for at anmode om at få lejen reguleret til markedslejen.
Hvis lejen er væsentligt lavere eller højere end markedslejen, kan lejer eller udlejer – medmindre andet er aftalt – efter erhvervslejelovens § 13 kræve lejen reguleret til markedslejen. Der skal være gået et vis stykke tid siden lejeaftalen blev indgået – og også siden lejen sidst blev reguleret.
Hvis du mener at have krav på at få lejen nedsat eller hævet, er det vigtigt, at du inden du foretager dig noget, får foretaget gennemgået erhvervslejekontrakten, så du ved, hvor du står.
Et varsel om lejeregulering til markedslejen skal i henhold til erhvervslejeloven opfylde nogle bestemte formkrav. Derfor anbefales det, at du kontakter os, hvis du som lejer eller udlejer mener, at du har krav på en lejenedsættelse eller lejeforhøjelse.

Før du opsiger en erhvervslejekontrakt og i tilfælde, hvor din lejer eller udlejer har opsagt en erhvervslejekontrakt, er der nogle ting, du skal undersøge og sikre dig. Hvis du overtræder en erhvervslejekontrakt eller erhvervslejeloven, kan det blive dyrt.
Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om lejemålet er erhvervsbeskyttet, om det kan ophæves på grund af misligholdelse, om der er aftalt uopsigelighed, med hvilket opsigelsesvarsel du evt. kan opsige, og om du kan kræves erstatning m.v.
Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, så vi sammen kan gennemgå erhvervslejekontrakten og den konkrete situation, og så du kan få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere. Hvis der er opstået uenighed i forbindelse med opsigelse af et erhvervslejeforhold, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt og følger de formelle regler i erhvervslejeloven, der typisk er ufravigelige, da du ellers risikerer at forværre situationen og miste retten til at gøre indsigelse over for opsigelsen. Når udlejer opsiger erhvervslejekontrakten, kan der opstå uenighed om, hvorvidt opsigelsen er i overensstemmelse med erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven.
Ved fraflytning er det vigtigt for udlejer at få sit istandsættelseskrav opregnet og få det sendt til lejer indenfor fristen (4 uger, medmindre andet er aftalt i erhvervslejekontrakten), og det bemærkes, at det dels er vigtigt, at kravet er specificeret, og dels er vigtigt, at det er sendt til samtlige lejers kendte adresser, mens det omvendt ikke er afgørende, at der er sat beløb på.

Private lejeaftaler:

For lejer indebærer en lejeaftale et hjem – for udlejer er det typisk en investering.
For begge parter er det vigtigt, at der er styr på, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse, hvor meget det skal koste at bo til leje, samt hvilke frister der skal overholdes i forbindelse med opsigelse eller fraflytning. En lejeaftale er gyldig, uanset om I har en lejekontrakt eller ej. Uanset om du er lejer eller udlejer, kan du kræve, at der bliver udarbejdet en kontrakt, inden du indgår en aftale om en lejebolig.
Hvis der opstår uoverensstemmelser, er en lejekontrakt et vigtigt redskab for dig – uanset om du er lejer eller udlejer. Men der er regler for, hvad du som udlejer kan skrive ind i en lejekontrakt, ligesom der er krav til, hvordan særlige vilkår i en lejekontrakt skal formuleres, og hvor de skal stå. Der er nogle bestemmelser i lejeloven, som man ikke kan ændre på, selv om man skriver en lejekontrakt. Nogle ting kan I frit aftale jer ud af, andre ting er fast reguleret i lejeloven og kan ikke fraviges ved aftale. Det er bestemmelser, der skal beskytte lejeren.
Uanset om du er lejer eller udlejer kan det derfor være svært at gennemskue, hvad du skriver under på i kontrakten. Det kan være en rigtig god ide, at lade os gennemgå lejekontrakten, så du undgår unødvendige konflikter og tvivlsspørgsmål i lejeforholdet.
Vi gennemgår alle detaljerne i din lejekontrakt. Det betyder, at du kan være sikker på, at ting som fristerne i forbindelse med opsigelse, ansvarsfordelingen ved vedligeholdelse, og lejens størrelse er gyldige.

Huslejens størrelse skal være i overensstemmelse med det lejedes værdi. Vi kan hjælpe dig med at forstå reglerne omkring fastsættelse af huslejen for dit lejemål – uanset om du er lejer eller udlejer. Er du udlejer, kan du få en forhåndsgodkendelse af huslejen hos dit lokale huslejenævn.

Ved fraflytning er det vigtigt for udlejer at få sit istandsættelseskrav opregnet og få det sendt til lejer indenfor fristen og det bemærkes, at det dels er vigtigt, at kravet er specificeret, og dels er vigtigt, at det er sendt til samtlige lejers kendte adresser, mens det omvendt ikke er afgørende, at der er sat beløb på. Hvis du som lejer er i tvivl om indholdet i fraflytningsrapporten, kan du i første omgang nøjes med at kvittere for modtagelse af den. Efterfølgende kan du så i fred og ro kigge detaljerne i gennem – eventuelt sammen med en advokat – inden du skriver endeligt under på rapporten. Syn og fraflytningsrapport kan have afgørende betydning for både lejer og udlejer.
Vi vil meget gerne hjælpe dig med at kigge fraflytningsrapporten igennem, uanset om du er udlejer eller lejer, så vi kan sikre en holdbar afslutning på lejeaftalen.

Hvis en lejer ikke betaler husleje, a conto varmebidrag, antennebidrag eller andre betalingsforpligtelser rettidigt, er du som udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen. Før du kan skride til ophævelse, skal din lejer dog have modtaget en rykker for den eller de manglende betalinger. Lejer skal have en frist til at betale det manglede beløb på 14 dage.
Et lejemål kan også ophæves, hvis lejer misligholder det eller ikke overholder god skik og orden. Det er lejers ansvar at overholde de ordensregler, som udlejer har lavet, ligesom lejer også er ansvarlig for, at hans eller hendes husstand og gæster overholder reglerne.
Vi hjælper dig gerne med at vurdere, om der er grundlag for en ophævelse af et lejemål, ligesom vi gerne bistår dig i forbindelse med ophævelsen.

About

[leading]Add your preferred text here as a footnote to remind your visitors why they are here.[/leading]

This theme is completely responsive out of the box, as has been built to play nice with every screen size.

Delight your visitors with an amazing experience while they browse your site and read your content.

Recent News
16. januar 2017
25. februar 2013
8. februar 2013
6. februar 2013