Klientinformation

Advokatfirmaet Himmerland ApS er organiseret som et anpartsselskab. Vores CVR.nr. er: 30525965.

Vi har klientkonto i Jutlander Bank A/S, ligesom vi opretter særskilte klientkonti i Spar Nord Bank A/S og Den Jyske Sparekasse A/S.

Medmindre andet aftales, vil betroede midler i din sag, blive indsat i et af disse pengeinstitutter.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantidækning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konto, herunder både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiordningens hjemmeside: www.gii.dk.

Advokaterne hos os er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Himmerland ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre det aftales med klienten. Advokaterne hos os er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Himmerland ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os