Mediation og retsmægling

Det kan være fordelagtigt for alle involverede parter at løse en konflikt uden gennemførelse af en retssag.

Dialogen i centrum

Ved mægling og mediation tilpasses hele sagsforløbet til de involverede parter, og sagen forsøges derfor løst gennem dialog. Det er dermed også parternes behov, der er i centrum. Herigennem undersøges hvori konflikten består, og hvordan en optimal løsning for begge parter findes.

Fortsatte samarbejde

Løsning af konflikter på denne måde medfører ofte at parterne kan fortsætte deres samarbejde efterfølgende, ligesom det som regel kan tilbydes hurtigt og er oftest mindre omkostningstung end en retssag.

Det har ligeledes den fordel for det fortsatte samarbejde, at ingen af parternes image skades, idet konflikten ikke vil komme offentligheden til kende. Der kan således stadig opretholdes en tillid parterne imellem.

Mediation:

Mediation er en måde hvorpå en konflikt kan løses via dialog og ved hjælp af en upartisk mediator, som besidder en blanding af jura og menneskelig indsigt. Mediation er kendetegnet ved frivillighed og fortrolighed.

Formål

Formålet er at de involverede parter kan få klarlagt tvisten, deres holdning samt interesser. Der findes på denne baggrund den mest optimale løsning for parterne. Mediation baserer sig altså på dialog mellem parterne.

Mediator

Mediator leder processen og fungerer som en upartisk tredjemand. Mediator fremsætter ikke selv forligsforslag og vejleder ikke om sandsynlige udfald af en eventuel efterfølgende retssag.

Mægling:

Processen for mægling minder i store træk om mediation. En afgørende forskel er dog, at mægler modsat mediator gerne må fremsætte forligsforslag, ligesom mægler også kan give sin holdning til udfaldet af en eventuel efterfølgende retssag.

Hos Advokatfirmaet Himmerland ApS
Advokat og indehaver Carsten Kjeldsen (MMCR) er uddannet mediator, og hvis du er interesseret i at gå den vej, vil han ofte med sin kombination af menneskelig indsigt og jura kunne spare dig både tid, penge og bekymringer ved at tilbyde en løsning i form af konfliktmægling og mediation. Konfliktløsning via mægling og mediation kan skabe tilfredsstillende resultater for begge parter, og dermed være fordelagtig i de tilfælde, hvor parterne ønsker at fortsætte samarbejdet efter sagen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os