PERSONDATAPOLITIK ADVOKATFIRMAET HIMMERLAND ApS

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 (persondataforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Advokatfirmaet Himmerland ApS, indsamler og behandler om dig.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificerbar fysisk person, herunder eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

I det følgende kan du læse vores politik for behandling af personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med anvendelse af vores tjenester, herunder brug af hjemmesiden www.advhim.dk.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt som registreret. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for identitetstyveri, lider økonomisk tab eller tab af omdømme.

1. DEN DATAANSVARLIGE
Advokatfirmaet Himmerland ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning i Danmark. Nedenfor finder du vores kontaktoplysninger:

Advokatfirmaet Himmerland ApS
Kirkegade 1
9600 Aars
CVR-nr.: 30 52 59 65
Telefonnr.: +45 98 62 40 00
Mail: advokat@advhim.dk
Website: www.advhim.dk

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • For at kunne levere advokatbistand til vores klienter, vil der altid ske oprettelse af en sag i vores sagsbehandlingssystem. Her vil der være registret en del almindelige personoplysninger om klienten, herunder kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og mail. Eventuelt følsomme personoplysninger vil også blive registret, hvis behandlingen af sagen påkræver dette.
 • I forbindelse med vores ydelse af advokatbistand og juridisk rådgivning til vores klient vil tredjemands almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, stilling samt kontraktmæssige og familiemæssige relationer til vores klient, kunne blive behandlet.
 • I visse sagstyper, særligt straffesager, personskadesager, ansættelsessager og familieretlige sager kan det være nødvendigt for at kunne rådgive vores klient, at vi behandler dine oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger og følsomme personoplysninger, såsom helbredsforhold og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.
 • Det kan ligeledes være nødvendigt for at levere vores juridiske bistand, at vi behandler dit CPR-nummer. Dette skal eksempelvis anvendes til at identificere dig, hvis vi skal foretage registreringer for dig i offentlige registre som eksempelvis tinglysning.dk.

3. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vores behandling af dine personoplysninger sker primært med det formål at levere advokatbistand og juridisk rådgivning til vores klienter.

Derudover har vores databehandling følgende formål:

 • Etablering af klientforhold – herunder kommunikation med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i registre for dig.
 • Administration af klientforhold, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold samt løbende samhandel.
 • Behandlingen af personoplysninger sker ligeledes for at kunne levere juridisk bistand på bedst muligt grundlag.

4. INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten
dette sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse
med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.
Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber advokatbistand og juridiske rådgivning (både fysisk, online, via post eller telefon).
 • Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails eller kontakter os pr. telefon.
 • Når du er part i en sag, vi behandler.

Udover indhentelse af oplysninger hos den registrerede selv, foretager vi indhentelse af personoplysninger:

 • Via offentligt tilgængelige kilder, såsom cvr.dk, tinglysning.dk og krak.dk mv.
 • Via Experians RKI-register ved inkasso.

Hvorfra vi indhenter personoplysninger afhænger af den konkrete sagstype.

5. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
Vi behandler almindelige personoplysninger på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk.
1, litra b, hvis du er vores klient, idet behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en aftale om advokatbistand med os. Derudover kan behandlingen ske, såfremt denne er nødvendig for, at vi som advokatvirksomhed opretholder vores retlige forpligtelser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Almindelige personoplysninger om vores klients modpart vil ske på baggrund af de legitime interesser, vi og vores klient har i at varetage klientens retlige interesser samt de retlige forpligtigelser, vi som advokatvirksomhed er underlagt, herunder hvidvaskloven, tavshedspligt og advokatetiske regler, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f.

Eventuelt følsomme oplysninger og CPR-nummer på vores klients modpart vil blive behandlet, såfremt oplysningerne er nødvendige for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Derudover kan der ske behandling af personoplysninger, hvis klienten eller tredjemand har givet
samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a for almindelige personoplysninger og artikel 9, stk. 2, litra a ved følsomme personoplysninger og databeskyttelseslovens §11 for så vidt angår CPR-numre.

6. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt.
Vi kan dog videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Modparter i sager, herunder dennes advokat.
 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner, regioner, styrelser, ministerier, nationale og udenlandske domstole, voldgiftsretter, SKAT, politiet samt minretssag.dk m.v.
 • Sagsspecifikke samarbejdspartnere, herunder ejendomsmægler, leverandører, fagforeninger og penge- og realkreditinstitutter m.v.
 • Vores klients øvrige relevante professionelle rådgivere, såsom revisor og landbrugsrådgivere.
 • Vores databehandlere, som behandler data på vores vegne ved driften af vores virksomhed.

Hvilke af ovenstående modtagere, som dine personoplysninger fremsendes til, i forbindelse med
vores behandling, afhænger af den type juridisk rådgivning og bistand forholdet vedrører.

7. OVERFØRELSE TIL MODTAGERE I TREDJELAND, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER
Vi overfører ikke oplysninger til modtagere uden for EU eller EØS, medmindre det forinden er aftalt
med dig, og vi har modtaget dit skriftlige samtykke på, at overførelsen kan finde sted.

Alle vores databehandlere er beliggende indenfor EU eller EØS, hvorfor der ikke sker overførelse til
tredjeland i forbindelse med overførsel af data til vores databehandlere.

8. AUTOMATISKE AFGØRELSER
Vi anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med vores behandling af personoplysninger.

9. OPBEVARINGSTIDEN OG OPBEVARINGSSTEDET
Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige for vores behandling. Det følger dog af de advokatetiske regler, at efter afslutningen af en sag skal sagens akter, herunder elektroniske data opbevares i en passende periode.

Vi opbevarer på denne baggrund som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år fra arkivering af
sagen i vores IT-system.

Personoplysningerne opbevares både fysisk og elektronisk. Den fysiske opbevaring sker på vores
kontor i Aars. Den elektroniske opbevaring foregår i IT-systemet Advosys.

10. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder som registreret. Disse rettigheder er kort
beskrevet nedenfor. For en udvidet gennemgang af dine rettigheder som registret, kan vi henvise til
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Ønsker du som registret at gøre brug af én af de nedenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne i pkt. 1.

10.1 Ret til indsigt i personoplysningerne
Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad de anvendes til herunder formålet samt tidsrummet for opbevaringen. Du har tillige som registreret ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, medmindre oplysningerne er underlagt tavshedspligt eller omhandler andres forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

10.2 Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet og slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller ukorrekte, har du ret til at få dem rettet og i nogle situationer slettet. Ligeledes har du som registreret mulighed for at
gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, hvor behandlingen sker med baggrund i interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, litra f. Når vi har modtaget din henvendelse vedrørende indsigelse eller anmodning om rettelse eller sletning
af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for anmodningen er opfyldt hurtigst muligt.

10.3 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
10.4 Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an-vendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
10.5 Ret til at trække et samtykke tilbage
Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til
enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Tilbagetrækning af et meddelt samtykke har ikke betydning, såfremt vores behandling af dine personoplysninger kan ske på et andet behandlingsgrundlag.

11. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data.

For bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger, forsøger vi,
altid at afveje vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de konkrete it-risici, som der er i forbindelse med behandlingen.

Ligeledes benytter vi ikke databehandlere, som ikke kan stille den fornødne sikkerhed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

Vi anbefaler, at du ikke skriver noget i en e-mail til os, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikkermail eller kodebeskyttet fil i Word eller PDF format. Alternativt kan vi opfordre til, at du fremsender disse oplysninger til os pr. post eller ved personlig indlevering til vort kontor i Aars.

12. KLAGEADGANG
Du har altid som registreret mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du finder, at vi ikke har behandlet dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen.

Klage skal indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Mail: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk

Klage kan ligeledes fremsendes til Datatilsynet via din e-Boks, hvor henvendelsen vil blive fremsendt krypteret. Vi anbefaler derfor, at du benytter denne løsning, såfremt din klage indeholder følsomme personoplysninger.

13. BRUG AF COOKIES
Der bliver i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, www.advhim.dk, ikke indsamlet oplysninger om din færden på hjemmesiden i form af cookies.

14. ÆNDRINGER AF PERSONDATAPOLITIKKEN
Vi forbeholder os enhver ret til at kunne ændre nærværende persondatapolitik, således den til enhver tid opfylder den gældende lovgivning.

Nærværende persondatapolitik er senest revideret den 13. august 2019

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os